CPI-4617-46-F/CP-4617-46-F食品级链条油

CPI-4617-46-F/CP-4617-46-F系列产品为一种取聚合烯烃材料定制的合成油,

  • 产品名称: CPI-4617-46-F/CP-4617-46-F食品级链条油
  • 规格: 5加仑(18.9升)
  • 应用范围: 链条装置
  • 同类产品: CPI-4678-68-F。CPI-4678-100-F。CPI-4678-150-F。CPI-4617-32F。CPI-4617-68-F。
  • 产品简介: CPI-4617-46-F/CP-4617-46-F系列产品为一种取聚合烯烃材料定制的合成油,它具有优越的高温和低温润滑性。
关闭
产品咨询
客服热线:0731-00000000

                                                                                                                CPI-4617-46-F/CP-4617-46-F食品级链条油

产品描述:

 CPI-4617-46-F/CP-4617-46-F系列产品为一种取聚合烯烃材料定制的合成油,它具有优越的高温和低温润滑性。具有非常低的挥发性以及和矿物油良好的相容油。尤其原设备是设计使用矿物性润滑油的情况。

 CPI-4617-46-F/CP-4617-46-F 系列产品是一种具抗磨损和极压特性的长寿命润滑油,应用于需要高负载传送的装置,特别是齿轮和轴承。

 CPI-4617-46-F/CP-4617-46-F系列产品符合21 CFR 178.3570的要求。并通过USDA之H-1的认证。

冷冻油,冷冻机油,空气新宝5测速,新宝5测速登录

产品数据: 

典型技术指标

CPI-4617-46-F

粘度@ 40°C, cSt, ASTM D445

46.9

粘度@ 100°C ,cSt

7.9

粘度@ 100℉,SUS

51.5

粘度@210℉,SUS

8.13

粘度指数ASTM D2270

139

密度, 1b/gal, 60℉ASTM D4052

6.91

倾点℉(°C) ASTM D97

-76(-60)

闪点, C.O.C℉(°C) ASTM D92

514(268)

燃点, C.O.C℉(°C) ASTM D92

554(290)

比重, ASTM D4052

0.829

以上数据并不用于筹备产品规格